Josef Morkus – Diplomní projekt

Průvodní zpráva stručná

 

 

Zpět na průvodní zprávy

 

Předmětem projektu je zpracování urbanistické studie severní části nádraží ČD Praha-Smíchov, širší vztahy postihují větší část údolní roviny Smíchova.

 

POLOHA ÚZEMÍ: Smíchov je tradiční pražskou industriální čtvrtí, která zažila masivní rozvoj zejména v 19. století. Dnes prožívá intenzivní přestavbu a změnu nejen atmosféry, ale i funkce v rámci celého města. Řešené území přímo navazuje na nově komponované centrum Smíchova v okolí křižovatky Anděl.

 

ZÁKLADNÍ CÍLE NÁVRHU:

·  Zachovat zbytky průmyslového dědictví a upevnit je jako základ image čtvrti

·  Navázat na stávající urbanistickou strukturu, rozvinout ji a provázat s okolím

·  Provázat Smíchov a Radlice

·  Vytvořit živé městské prostředí s dostatkem kvalitního bydlení

·  Klást důraz na rozmanitost a identifikovatelnost prostorů

·  Rehabilitovat Nádražní jako obchodní a společenskou páteř území v celé její délce

·  Využít zajímavé přírodní a terénní podmínky území

·  Vyřešit plochu AN Na Knížecí a navrhnout schéma distribučního centra ČD

 

V rámci širších vztahů pak:

·  Zohlednit dokončené nebo rozpracované projekty v území

·  Řešit dopravní obsluhu oblasti v kontextu celého Smíchova

·  Zachovat a podpořit stávající zelené plochy a spojit je v ucelený systém ve vazbě na dotvořené promenádní nábřeží

·  Vytvořit reprezentativní a funkční předprostor Smíchovského nádraží

·  V pásu mezi Nádražní a Strakonickou navrhnout kvalitní bytovou zástavbu v těsném kontaktu s řekou

·  Posílit rekreační potenciál Císařské louky a více ji zpřístupnit veřejnosti při upevnění její funkce prvku ekologické stability

 

Kompozice: Návrh se opírá o pevnou kompoziční strukturu Smíchova, na volných plochách doplňuje blokovou strukturu měřítkem odpovídající stávající zástavbě. Základní kompoziční osy Smíchova vedou ve směru sever-jih. Radlická je i bude dopravní tepnou, Stroupežnického se stává důležitou osou hlavně pro pěší, návrh ji prodlužuje přes celé řešené území a na jihu navazuje na ústí radlického údolí. Nádražní je hlavní historickou osou a přemění se na městskou obchodní třídu - páteř celého Smíchova. Svornosti a následně Strakonická jsou věnovány automobilové dopravě. Nábřeží je řešeno jako klidová zóna pěší promenády s parkovou úpravou a s přímou vazbou na Vltavu. Z těchto kvalit těží přilehlé obytné soubory.

Ulice ve směru východo-západním představují důležitou vazbu řešeného území k Vltavě, nově jsou k nim přidány ještě spojnice skrz pivovar a blok U trati. Zelený masiv Santošky je napojen do zeleného pásu, který přetíná a zároveň propojuje řešené území a pokračuje skrz nově navržený vnitroblok v klidné poloze až k Vltavě.

Veřejné prostory návrh dělí na dvě kategorie – živé městské prostory a klidová náměstí. Živé městské prostory přímo navazují na Nádražní třídu a rozvíjejí pravidelný rytmus založený v severní části Smíchova. Náměstí Na Knížecí je ryze kamenným uzavřeným náměstím s dominantní fasádou pivovaru, prostor severně od železniční estakády se otvírá do širokého zeleného pásu, následuje parkový prostor pokračující zeleným pásem až k Vltavě, s nímž kontrastuje zcela nově ztvárněný předprostor Smíchovského nádraží. Následuje parkové náměstí u Červené zahrady a rytmus je zakončen areálem Zlatého lihovaru a jeho protipólem - zlíchovským kostelíkem.

Klidová náměstí jsou oddálena od Nádražní – jedno se rozkládá kolem dvou zachovaných nádražních budov (odkaz na historii místa) v severní části řešeného území, druhé v jeho jižní části při ústí radlického údolí. To zde zajišťuje i potřebnou kontinuitu obou čtvrtí. Obě náměstí jsou chráněna proti hluku i shonu dopravy obálkou budov a tvoří jádro, kolem kterého se rozvíjí celé řešené území.

 

Funkce: Smíchov lze definovat jako smíšenou zónu městského charakteru. V těsné blízkosti nového centra Smíchova se předpokládá koncentrace celoměstsky významných funkcí. Bloky u ulice Radlické jsou navrženy jako smíšené s významným podílem bydlení, které by se mělo umisťovat směrem do středního klidového prostoru. Bloky mezi centrálním prostorem kolem nádražních hal a Nádražní jsou všeobecně obytné s využitím parteru pro obchod. Následuje oddělení východo-západním parkovým pásem. Ve středu jižní části řešeného území je umístěna plocha, která umožňuje lokalizovat kulturní či konferenční centrum. Okolo něj je navrženo ochranné území obchodu a služeb s určitým podílem bydlení. Celá tato jižní oblast je navržena na desce 6 m nad úrovní nádraží aby lépe navázala na terén, pod deskou jsou navrženy podzemní garáže.

Bloky na nábřeží by měly být obytné a maximálně těžit z vazby na řeku. Tento pás bydlení je doplněn distribučním centrem pivovaru, kulturně-společenským objektem na nábřeží, plochami pro zdravotnické zařízení, komplexem bývalé Radlické mlékárny, školou u Smíchovského nádraží a mateřskou školu v přeměněné Červené zahradě. Celý pás je rozčleněn plochami parkových náměstí, v předprostoru Smíchovského nádraží, u Červené zahrady a ukončen souborem Zlatého lihovaru. Smíchovský přístav je navržen jako sportovní a ochranný, ne nákladní. Nádraží projde celkovou rekonstrukcí a rekonfigurací.

V pásu mezi městským okruhem a nově definovaným nádražím je umístěno v úrovni terénu distribuční centrum ČD. V patře nad ním se nachází prodej koncovým zákazníkům, záchytné parkoviště systému P+R, meziměstské autobusové nádraží a související služby a lávka na osu Koulky.

 

Doprava: Základní systém dopravní obsluhy Smíchova je dnes již určen. V řešeném území jsou základními komunikacemi Radlická, Ostrovského a navazující Vltavská a spojka portálů tunelů Mrázovka a nového sdruženého výtoňského mostu. K výraznému zklidnění by mělo v návrhu dojít na nábřeží. Doprava z Hořejšího náměstí se přesouvá do ulice Svornosti, Strakonická na nábřeží u Císařské louky je zahloubena na úroveň náplavky a na jejím stropě je navržen park. Distribuční centrum a další aktivity jsou napojeny komunikací z nového ramene křižovatky při ústí radlického údolí.

Autobusové nádraží Na Knížecí navrhuji v prostoru zachovat pouze pro provoz MHD, měním systém jeho organizace na objízdný. Meziměstské linky přesouvám na nové AN nad distribučním centrem ČD s perfektním napojením na vlak, metro, tramvaje i autobusy MHD pomocí prodloužených podchodů pod nádražím. V rámci reorganizace celého přednádražního prostoru Smíchovského nádraží navrhuji ponechat pro MHD pouze stávající jižní plochy. Linky řady 3xx by zastavovaly kolem zastávky tramvaje a nabízely tak ideální vazbu pro přestup. Jiná doprava je z tohoto prostoru vyloučena.

Návrh přináší změnu ve vedení tramvajové trati do Radlic. Navrhuji v místě ústí radlického údolí její převedení do nové urbanistické struktury, vedení po severní hraně redukované plochy Smíchovského nádraží a napojení na stávající trať v ulici Nádražní.

Pěší promenáda na nábřeží od Kampy až na Císařskou louku a Zlíchov je propojena s masivy Kinského zahrady, zahrady Sacre Coeur, vrchu Mrázovky a parků Skalka a Santoška. Navrhuji propojení nábřeží s Andělem pomocí pěší zóny v ulici Lidická, s Knížecí průchodem komplexem pivovaru a Santošky pomocí zeleného pásu vedeného vnitroblokem v místě dnešní ulice U trati. Pro lepší přístup na Císařskou louku jsou navrženy nové lávky.

 

 

Zpět na průvodní zprávy