Josef Morkus – Diplomní projekt

Průvodní zpráva kompletní

 

 

Zpět na průvodní zprávy

 

CITÁT NA ÚVOD: Města nejsou pouhou koncentrací stavebních typů a nejsou ani automatickým výsledkem soustředěné stavební činnosti. Kvalita města není ani tak podmíněna vlivem daného prostředí nebo faktorem času. Vychází především z vlastního “vrozeného” a životaschopného charakteru. (Léon Krier)

 

Předmětem diplomního projektu je zpracování urbanistické studie severní části nádraží ČD Praha – Smíchov, tedy oblasti mezi autobusovým nádražím Na Knížecí, Radlickou ulicí, Nádražní třídou a pomyslnou hranicí nádraží dle Územního plánu hl.m. Prahy. Širší vztahy postihují větší část údolní roviny Smíchova, ze severu je území ohraničeno Jiráskovým mostem s návaznou ulicí K Botanice, z jihu je území širších vztahů uzavřeno Zlíchovským kostelíkem sv. Filipa a Jakuba.

      Cílem studie je navrhnout regeneraci a doplnění této části Smíchova v souladu s okolní zástavbou a s ohledem na přírodní podmínky a dosud vyprojektované či připravované stavby. Daná oblast je součástí vznikajícího rozšířeného pražského centra, je zde tedy třeba hledat vyvážený podíl a umístění bydlení, administrativy, služeb, rekreace, veřejného vybavení a veřejných prostor. Důraz je kladen na zhodnocení dobré obslužnosti území všemi druhy dopravy.

 

 

POLOHA ÚZEMÍ

 

      Smíchov je tradiční pražskou industriální čtvrtí, která zažila masivní rozvoj zejména v 19. století. Dnes především díky své poloze v těsném kontaktu s centrem Prahy prožívá masivní přestavbu a změnu nejen atmosféry, ale i funkce v rámci celého města. Řešené území přímo navazuje na nově přebudovávané centrum Smíchova v okolí křižovatky Anděl.

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIE

 

Pražská čtvrť Smíchov zaujímala ve městě vždy specifickou funkci. Území bylo osídleno již v době bronzové. Při zakládání hustšího osídlení se obyvatelstvo nejprve usazovalo kolem hlavních cest vedoucích z oblasti Malé Strany na venkov, směrem na Zbraslav a na Plzeň. Ve styčném bodě těchto cest je dodnes centrum Smíchova, křižovatka Anděl. V roce 1386 rozparcelovali kartuziáni svá pole a začala zde vznikat středověká vesnice. Kolem ní se rozprostíraly rozsáhlé vinice s mnoha viničními usedlostmi, z nichž některé se dochovaly dodnes. Za vlády Rudolfa II. vzniklo mnoho šlechtických letohrádků  (Bukvojka, Mlynářka, Klamovka, Bertramka, Santoška) a několik velkých hospodářských dvorů (Malvazinka, Šalamounka). Ještě na začátku 19. století byl Smíchov soustavou zahrad se skupinami venkovských domů podél výpadových silnic, v polovině 19. století zde bylo 70 usedlostí, dvorců a panských sídel, což byl největší počet z celé Prahy.

Tvář Smíchova se začala výrazně měnit v první polovině 19. století. Století páry s sebou přináší obrovský rozkvět průmyslové výroby. Na Smíchově začaly vznikat nové továrny, nejprve tkalcovny a dílny na výrobu klobouků a rukavic, kartounky (továrny na výrobu potištěné  bavlny), porcelánka (Wienerova továrna na šálky), cukrovar, továrny na papír, na mlýnské stroje (Kohoutova továrna), hasičské stroje a přístroje, barvírna kůží, přádelna, tiskárna a konečně v roce 1843 zde byla založena Ringhofferova strojírna, později ČKD, se špičkovou produkcí tramvají v 80. letech 20. století přes 1000 ks ročně a s 1600 zaměstnanci. Tomuto rozvoji napomohla jednak příhodná poloha Smíchova v blízkosti vnitřní Prahy, terénní konfigurace i poloha u řeky, která však roku 1845 město při velké povodni značně poničila. Na rozvoji čtvrti se v neposlední řadě podílela i železnice, od 60. let 19. století sem byly postupně zaústěny 4 dráhy. S rozvojem výroby byl spjat masivní příliv obyvatelstva (1850 - 2608 obyvatel =>  1890 - 32646 obyvatel), takže v druhé polovině 19. století byl Smíchov po vnitřní Praze druhým největším městem v Čechách. Obrovský příliv obyvatelstva si vynutil rychlou výstavbu nájemních domů, zpočátku pouze jednopatrových, ovšem jejich  kvalita se alespoň v některých částech čtvrti  postupně výrazně zlepšovala.

 Ještě začátkem 80. let 19. století zde bylo na 30 větších průmyslových závodů včetně strojíren, později však továrny své plochy začínaly opouštět ve prospěch obytné zástavby. Ta se nejvíce rozvíjela na přelomu 19. a 20. století, kdy byla celá smíchovská plošina zastavována bloky nájemních domů s vynechanými prostorami pro náměstí.

 V roce 1838 se Smíchov stává po Karlínu druhým pražským předměstím. K povýšení na město došlo fakticky již v roce 1850, nicméně formálně bylo uznáno až roku 1903.

V době mezi válkami se struktura Smíchova doplňuje o některé nové budovy a soubory, nejvýznamnější zásah však představuje vyústění Jiráskova mostu  do prostoru  bývalé Botanické  zahrady, dnes Dienzenhoferových sadů (1929-33). Silným zásahem do blokové struktury bylo proražení ulice V botanice od Jiráskova mostu k ulici Kartouzské, která prolomila stávající blok. Snahu o dotvoření prostředí po tomto zásahu představuje výstavba budovy Komerční banky a jejích obytných domů na konci 80. let 20. stol., druhá strana ulice však dodnes zůstává jako torzo.

V 90. letech 20. stol. byla započata radikální přeměna Smíchova na moderní čtvrť se vším kladným i záporným, co dnešní doba přináší. Několik urbanistických studií přineslo nové řešení celé oblasti včetně přeřešení dopravního systému. Strahovský automobilový tunel, otevřený v roce 1996, pokračuje kapacitní komunikací směrem na Barrandovský most tunelem Mrázovka s předpokládaným dokončením v roce 2004. Po definitivním odsunu všech velkých průmyslových závodů kromě Smíchovského pivovaru (založen roku 1869) na současný okraj města se možnosti rozvoje skýtaly v první fázi na pozemcích nad výstupem ze stanice metra Anděl  (otevřena  2.11.1985) - Zlatý anděl (arch. Jean Nouvel,  investor ING) - a na ploše po továrně ČKD - Anděl City neboli Anděl Business Centre (UBM Bohemia) a Kulturní a obchodní centrum Nový Smíchov (Carrefour, Cadelská). Tyto smíšené komplexy, zahrnující obchodní, komerční, kulturní, zábavní a administrativní provozy doplněné obrovským parkovacím zázemím, vznikly na základě urbanistické studie Smíchov – centrum z roku 1994. V současné době je zahájena výstavba souboru hotelu a administrativní budovy Smíchov Gate a komplexu Anděl park mezi ulicemi Nádražní a Kováků. Obrovský prakticky nevyužitý prostor je zatím na pozemku nákladového obvodu Smíchovského nádraží, který je součástí vyhlášeného Velkého rozvojového území (VRÚ) Smíchov-jih. Řešení oblasti je předmětem tohoto diplomního projektu.

Ve století 20. se Smíchov postupně měnil na centrum Prahy 5 a v současné době i významné rozšíření pražského centra.

 

Bližší popis historie Smíchova rozčleněný do jednotlivých kategorií je součástí diplomního semináře z června 2002.

 

 

 

ZÁKLADNÍ CÍLE NÁVRHU

 

·        Zachovat zbytky průmyslového dědictví a upevnit je jako základ image čtvrti

·        Navázat na stávající urbanistickou strukturu, rozvinout ji a provázat s okolím

·        Provázat Smíchov a Radlice

·        Vytvořit živé městské prostředí s dostatkem kvalitního bydlení

·        Klást důraz na rozmanitost a identifikovatelnost prostorů

·        Rehabilitovat Nádražní třídu jako obchodní a společenskou páteř území v celé její délce

·        Využít zajímavé přírodní a terénní podmínky území

·        Vyřešit plochu AN Na Knížecí a navrhnout schéma distribučního centra ČD

 

V rámci širších vztahů pak:

·        Zohlednit dokončené nebo rozpracované projekty v území

·        Řešit dopravní obsluhu oblasti v kontextu celého Smíchova

·        Zachovat a podpořit stávající zelené plochy a spojit je v ucelený systém ve vazbě na dotvořené promenádní nábřeží

·        Vytvořit reprezentativní a funkční předprostor Smíchovského nádraží

·        V pásu mezi Nádražní a Strakonickou navrhnout kvalitní bytovou zástavbu v těsném kontaktu s řekou

·        Posílit rekreační potenciál Císařské louky a více ji zpřístupnit veřejnosti při upevnění její funkce prvku ekologické stability

 

 

 

morfologie A VAZBY

 

Smíchov se nachází na levém břehu řeky Vltavy v těsné návaznosti na Malou Stranu, na druhém břehu v severní části na Nové město, jižněji pak na Vyšehrad a Podolí. Od jihu se k němu přimyká hlubočepský pás průmyslových závodů a dopravních koridorů. Z jihozápadu je lemován zelenými i zastavěnými svahy Radlic. Tvoří tak hranici mezi historickým jádrem města na straně jedné a novými sídlištními celky na okraji Prahy na straně druhé. To ho předurčuje stát se spádovým centrem celé oblasti a významným rozšířením centra celého města. Rozdílný charakter najdeme nejen v rámci vnějších vazeb, ale i v rámci vlastní čtvrti; ve struktuře zástavby jsou patrné jasné hranice ať už kvality objektů či jejich převládajícího funkčního využití.

Z hlediska přírodních podmínek se Smíchov nachází v unikátní poloze. Na jedné straně je lemován řekou, která představuje významný přírodní prvek ve struktuře města a nabízí doposud dostatečně nevyužité promenádní nábřeží, na straně druhé se z poměrně rovné plošiny u řeky zdvíhají vysoké zelené masivy poseté vilovou zástavbou, které jsou ovšem také zapojeny do struktury města poměrně špatně. Tato návrší jsou prolomena údolími zaplněnými hustou blokovou zástavbou (Plzeňská a Vrchlického, Ostrovského, Radlická). Unikátní přírodní a rekreační zázemí nabízí ostrov Císařská louka.

 Předmětem diplomního projektu je v rámci širších vztahů řešení údolní roviny Smíchova a nalezení vhodných vazeb k unikátním prvkům v okolí. Návrh respektuje propojení se čtvrtěmi na druhém břehu dvěma mosty dle Územního plánu hl. m. Prahy, mostem Dvoreckým a sdruženým mostem výtoňským. Tyto mosty nabídnou i kvalitní pěší propojení obou břehů. Prostřednictvím nových přístavišť navrhuji rovněž posílit význam osobní lodní dopravy na Vltavě. Návrh předkládá námět na vybudování pěší promenády táhnoucí se z Malé strany až k prostoru Lihovaru v podobě architektonicky ztvárněného nábřeží, dále na jih je možná kontinuita v podobě pěší a cyklistické stezky.

Ve vztahu k příčným údolím se návrh snaží o provázání urbanistické struktury a propojení přirozených vazeb jednotlivých čtvrtí do funkčního celku. Zelené svahy respektuje nejen jako kulisu definující prostor údolní roviny, ale jako integrální součást celého prostoru sloužící zejména jako rekreační zázemí s atraktivními výhledy v případě parků a jako kvalitní zázemí nízkopodlažního bydlení v případě vilových čtvrtí. V obou případech je prioritou napojení tradičních os těchto prostor do nově budované struktury a provázání systému zeleně především ve směru východo-západním, tedy mezi koridorem řeky a k ní přilehlé parkové promenády se zelenými masivy kopců.

 

 

 

Kompozice

 

Kompozice Smíchova se vyvíjela v průběhu času s jeho růstem, dodnes si však zachovává principy z nejstarších období. Centrum čtvrti se neutvářelo v blízkosti nádraží, nýbrž kolem dvou historicky daných os: severo-jižní, dnes ulice Nádražní a Štefánikova a východo-západní, ve stopě ulice Plzeňská-Lidická. Původní osa však vedla ve stopě dnešní ulice Na Bělidle, Lidická získala na svém významu až později při stavbě Palackého mostu. Na průsečíku těchto dvou hlavních os vzniká silný uzel, křižovatka Anděl. Původní centrum Smíchova leželo v okolí Arbesova náměstí, centrální zóna se pak přesunula mezi vilu Portheimku, kostel sv. Václava, náměstí 14.října a křižovatku Anděl a z ní vybíhající Nádražní ulicí. Arbesovo náměstí jako původní centrum čtvrti svůj význam postupně ztratilo. Jmenované objekty spolu s Bertramkou, usedlostí položenou dále na západ, a některými dalšími budovami, tvoří hlavní historické orientační body Smíchova.

Jako první byla samozřejmě zastavována rovinatá oblast kolem řeky, kde najdeme nejdůležitější a architektonicky nejcennější část Smíchova. První urbanizační etapa se odehrála kolem křižovatky Anděl, další podél Štefánikovy ulice na sever k Malé Straně, na nábřeží zatím zůstávaly továrny. Po jejich odstranění vzniklo reprezentativní Janáčkovo nábřeží. Vilové domy ve svazích byly budovány až na konci 19. století. Do 20. let 20. století se stavební struktura Smíchova prakticky uzavřela, i když i později byly doplňovány solitérní budovy či komplexy. Pro čtvrť byla obrovským impulsem výstavba trasy B metra v polovině 80. let. V 90. letech 20. století se centrum přesouvá ještě více jižním směrem, což souvisí s masivní výstavbou v okolí výstupů ze stanice metra a na bývalých průmyslových plochách.

V zástavbě převládají bytové domy, které hlavně v posledních letech přibírají i funkci obchodní. Zástavba dodržuje klasickou městskou skladbu ulice - blok domů - náměstí, prokládanou parky a průmyslovými nebo zatím nevyužitými plochami. Náměstí vznikají většinou vynecháním bloku, klasická reprezentativní náměstí se však v území prakticky nevyskytují, přestože veřejné prostory zde nechybí. Jsou rozmístěny v relativně pravidelném rytmu podél osy Štefánikova – Nádražní, blíže ose najdeme spíše kamenná náměstí, parkové plochy jsou hlavnímu ruchu více vzdáleny. Nejblíže ke klasické představě náměstí mají náměstí 14.října a Arbesovo náměstí, ovšem např. prostor kolem obou výstupů z metra, ať už křižovatka Anděl nebo oblast kolem autobusového nádraží Na Knížecí za náměstí považovat nelze, i když jsou velmi živými městskými prostranstvími. Charakteristickým prvkem je rozvolňování a snižování zástavby směrem ke kopcům s velkým podílem zeleně a rozpadání urbanistické struktury jižním směrem, dále od centra města. Vstupní branou do území od jihu je prostor Zlíchovského lihovaru, který je zároveň cennou připomínkou průmyslového areálu. Dnes se připravuje jeho konverze na novou funkci při zachování nejcennějších objektů.

Návrh se opírá o základní kompoziční osy Smíchova vedoucí ve směru sever-jih. Radlická ulice je dnes velmi zatíženou dopravní tepnou a velmi živá doprava zde zůstane i po otevření tunelů Mrázovka. Ulice Stroupežnického navazující na severu na Drtinovu je přeťata centrem Nový Smíchov, přesto je však důležitou osou hlavně pro pěší a mezi Andělem a Na Knížecí i pro MHD. Návrh ji prodlužuje přes celé řešené území a na jihu navazuje na ústí radlického údolí. Je řešena jako klidná osa procházející po obvodu parkového náměstí a pěším centrem. Nádražní je hlavní historickou osou a má potenciál stát se hlavní páteří celého Smíchova od severu k jihu. Definuji ji jako městskou obchodní třídu, v řešeném území jako pěší zónu s provozem tramvají, dále povoluji i automobilový provoz pro obsluhu přilehlého území. Svornosti a následně Strakonická je věnována automobilové dopravě. Pomocí různých opatření se snažím minimalizovat její negativní vliv na okolní zástavbu. Nábřeží je řešeno jako klidová zóna pěší promenády s parkovou úpravou a s přímou vazbou na Vltavu. Z těchto kvalit těží přilehlé obytné soubory.

Ulice ve směru východo-západním jsou na Smíchově v podstatě rovnoběžné a tento směr je respektován i v nové zástavbě. Ulice Vltavská, Pivovarská a Na Valentince představují důležitou vazbu řešeného území k Vltavě, nově jsou k nim přidány ještě spojnice skrz pivovar a U trati. Hlavnímí vstupy od západu je ulice Ostrovského, pěší prodloužení ulice Za Ženskými domovy, Bieblova a zejména Radlická. Zelený masiv Santošky je napojen novou lávkou, která ústí do bohatě dimenzovaného zeleného pásu napojeného na Santošku u bývalého chudobince. Zelený pás přetíná a zároveň propojuje řešené území a pokračuje skrz nově navržený vnitroblok v klidné poloze až k Vltavě.

Veřejné prostory návrh dělí na dvě kategorie – živé městské prostory a klidová náměstí. Živé městské prostory přímo navazují na Nádražní třídu a rozvíjejí pravidelný rytmus založený v severní části Smíchova. Náměstí Na Knížecí je ryze kamenným uzavřeným náměstím, prostor severně od železniční estakády se otvírá do širokého zeleného pásu, následuje parkový prostor pokračující zeleným pásem až k Vltavě, s nímž kontrastuje zcela nově ztvárněný předprostor Smíchovského nádraží pokračující parkem a lávkou až na Císařskou louku. Skromnou plochu na ose Nádražní představuje nástupní prostor nově navrhované školy, naopak parkové náměstí u Červené zahrady je provázáno s Vltavou i Císařskou loukou. Tento rytmus je zakončen areálem Zlatého lihovaru a jeho protipólem - zlíchovským kostelíkem.

Klidová náměstí jsou navržena v řešeném území dvě – jedno kolem dvou zachovaných nádražních skladových budov v severní části řešeného území, druhé v jeho jižní části při ústí radlického údolí. To zde zajišťuje i potřebnou kontinuitu obou čtvrtí. Obě náměstí jsou chráněna proti hluku i shonu dopravy obálkou budov a tvoří jádro, kolem kterého se rozvíjí celé řešené území.

 

Maximální výšková hladina vyjma dominant či jednotlivých objektů je v současnosti 22.5 m a neměla by být překročena. Klasické dominanty ve smyslu vyvýšených objektů na Smíchově prakticky chybí, snad s výjimkou kostela sv. Václava, který ovšem okolní výstavbu také velmi výrazně nepřevyšuje a z uliční úrovně se zásadně neprojevuje, což je dáno též jeho polohou na rovné ploše bez vyvýšenin. Nejvyšší stavbou v území širších vztahů je komín Smíchovského pivovaru s výškou téměř 63 metry. Velká část lokality se dle Územního plánu hl.m. Prahy nachází v území se zákazem výškových staveb.  Nově navržená zástavba je regulována základní výškou římsy 16,5m a celkovou výškou stavby 22,5 metru. Toto řešení běžně umožňuje budovy vysoké 5+2 patra, ať již ustupující či ve formě skloněných střech. Dominanty tuto hladinu překračují. Lokální dominanty jsou navrhovány na důležitých nárožích ulic, výškově je podpořeno severní čelo prostoru kolem zachovaných nádražních budov. Celkově dominantní je objekt u jižního vestibulu stanice metra Anděl a jeho protiváha kulturní a kongresové centrum. Důležité je rovněž ukončení os na náměstí u ústí radlického údolí.Výška budov a šířky ulic odpovídají v nové zástavbě odstupovým vzdálenostem dle vyhlášky hl. m. Prahy č.26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

 

 Atraktivní pohledy nacházíme hlavně při pozorování z nábřeží, odkud se nám naskýtá výhled jednak na Hrad, jednak na druhou stranu na Vyšehrad. Zajímavé průhledy jsou Lidickou ulicí směrem k Palackému náměstí a dálkové průhledy z různých míst směrem na Pražský hrad. Výhledy na Hrad nabídnou i nejvyšší podlaží nové zástavby zejména jižně od zeleného pásu. Nově ztvárněné ústí radlického údolí i ulice z k němu přilehlého náměstí nabízejí pohledy na Vyšehrad. Dálkové výhledy se otvírají  ze zelených masivů kopců, zejména z nově zpřístupněného sadu Sacre Coeur. Nedoceněnou a špatně přístupnou je vyhlídka na konci osy parku Santoška, kterou navrhuji napojit na zelený pás řešeného území a umožnit odsud výhledy zejména na Vyšehrad. Panoramatický pohled nabízí louka pod Pavím vrchem, kterou rovněž lépe zpřístupňuji novými cestami.

 

 

Funkce

 

Smíchov lze definovat jako smíšenou zónu městského charakteru, ve které najdeme téměř všechny funkční prvky města. Severní části údolní roviny jsou charakteristické kompaktní blokovou zástavbou, která prorůstá i do příčných údolí v okolí Plzeňské ulice, v oblasti Santošky a do Radlického údolí. Zástavba svahů je již mnohem volnější a postupně přechází k vilovému charakteru. Většina institucí je soustředěna kolem náměstí Kinských a v okolí náměstí 14. října. Těžiště obchodních a komerčních ploch se přesunulo ke křižovatce Anděl. Jižním směrem se pak obytná zástavba mísí s různými provozovnami, které i přes zjevnou závadnost žijí v relativní symbióze s obytnou funkcí. Velké plochy zabírá Smíchovské nádraží využívané jak osobní tak i nákladní dopravou.

Obrovské území stále ovládá nákladový obvod nádraží, který je možno výrazně redukovat a jehož řešení je předmětem této práce. V jižní části Smíchova najdeme mnoho skladových a výrobních objektů svázaných z železnicí, mezi ulicemi Nádražní a Strakonická jsou dosud odstavné plochy pro autobusy a několik drobných provozoven, které však v takto atraktivní poloze v rámci města nepředstavují adekvátní využití. Břehy u Císařské louky jsou využívány jako nákladní a ochranný přístav doplněný i přístavištěm pro sportovní lodě. Vlastní ostrov Císařská louka je využíván výhradně k rekreačním účelům, najdeme zde vyhrazené sportovní kluby často svázané s řekou a ubytovací kapacity v rámci kempinků.

 

Pro řešené území je v návrhu zpracován výkres funkčního využití, kde jsou jednotlivé plochy definovány v souladu s vyhláškou č.32/1999 hlavního města Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Náplň jednotlivých funkčních ploch je uvedena v příloze této zprávy.

 

Řešené území se nachází v těsné blízkosti nového centra Smíchova a tomu je přizpůsobena i jeho funkční náplň. Navržené funkční rozvržení je v zásadě v souladu s Územním plánem hl.m. Prahy, mění se však poloha jednotlivých funkčních ploch. Předložená urbanistická studie by proto mohla být podkladem pro změnu Územního plánu.

V bloku mezi ulicí Ostrovského a Bozděchovou navrhuji zachovat stávající funkci smíšenou městského jádra. Stejnou funkci navrhuji pro objekt u jižního vestibulu stanice metra Anděl a pro objekt oddělující náměstí Na Knížecí od prostoru kolem zachovaných nádražních hal. Bloky směrem do ulice Radlické jsou navrženy jako smíšené s významným podílem bydlení, které by se mělo umisťovat směrem do středního klidového prostoru. Směrem k Radlické je třeba umístit bariéru administrativy. Bloky mezi centrálním prostorem kolem nádražních hal a Nádražní jsou všeobecně obytné s využitím parteru případně patra směrem do Nádražní pro obchod. Následuje oddělení východo-západním parkovým pásem. Ve středu jižní části řešeného území je umístěna plocha zvláštní ostatní bez specifikace funkční náplně, která umožňuje lokalizovat kulturní či konferenční centrum. Okolo něj je navrženo ochranné území obchodu a služeb s různým informativním podílem bydlení, které by mělo být otočeno směrem ke kulturnímu a kongresovému centru nebo umístěno v posledních podlažích administrativních objektů. Veřejné prostory – náměstí Na Knížecí, prostor kolem zachovaných nádražních hal a náměstí při ústí radlického údolí jsou navrženy ke stabilizaci jako veřejné prostory. Plocha pro školu umisťovaná do území Územním plánem hl. m. Prahy je přesunuta na pozemek města mezi dnešní Nádražní a Strakonickou do klidné polohy s vazbou na řeku. Hranice funkčních ploch v okolí jsou upřesněny po převedení do měřítka urbanistické studie.

V rámci širších vztahů navrhuji definovat území pro dobudování bloku v komplexu pivovaru související s prostupem veřejného klidového pásu s parkovou plochou tímto komplexem. Na Hořejším nábřeží rezervuji plochu pro distribuční centrum pivovaru, jižněji pak směrem k ulici Svornosti plochy bariérové administrativy, směrem k řece kvalitní bydlení. V pásu mezi Nádražní a Strakonickou je navrženo všeobecně obytné území, směrem k ulici Nádražní s obchody, službami a administrativou. Tento pás je doplněn plochami pro zdravotnické zařízení, komplex bývalé Radlické mlékárny, již zmíněnou školu a mateřskou školu, na kterou navrhuji přeměnit Červenou zahradu. Celý pás je rozčleněn plochami parkových náměstí v předprostoru Smíchovského nádraží a u Červené zahrady a ukončen souborem Zlatého lihovaru. Smíchovský přístav je navržen jako ochranný, funkce nákladní se po vybudování zástavby v území širších vztahů nepředpokládá.

V pásu mezi městským okruhem a nově definovaným nádražím je umístěno v úrovni terénu distribuční centrum ČD. V patře nad ním se pak nachází prodej koncovým zákazníkům, záchytné parkoviště systému P+R, meziměstské autobusové nádraží a související služby.

 

 

 

Doprava

 

Smíchov je dnes zatížen velmi silnou tranzitní dopravou. Tento problém by měl zčásti vyřešit městský okruh po otevření tunelů Mrázovka navazujících na již zprovozněnou část stavby od ústí Radlického údolí k Barrandovskému mostu. I tak zde však zůstává velmi silný tah přes Jiráskův most na pravý břeh, který příčně protíná městský organismus. Doprava je regulována tzv. Malým smíchovským okruhem, který rozvádí zátěž systémem jednosměrného okruhu vedeného ulicemi Radlická, Ostrovského, Vltavská, Hořejší nábřeží, V botanice a Kartouzská. Okruh je teoreticky schopen fungovat i obousměrně, slabým místem je hrdlo ulice Kartouzské u Štefánikovy a ulice Vltavská. Jednosměrnost okruhu přispívá k plynulosti dopravy, jeho značnou nevýhodou je však nárůst délky projeté trasy. Návrh je přizpůsoben tak, aby fungoval jak s jednosměrným okruhem tak s obousměrnou dopravou.

Základní systém dopravní obsluhy Smíchova je dnes již určen, městský okruh (MO) by měl být v této části města dokončen na sklonku roku 2004. Na konec roku 2003 je plánováno otevření nové tramvajové trati na jih na Barrandov. Po té budou jezdit dvě stávající prodloužené linky a jedna zcela nová ze Smíchovského nádraží. Stále se hledají další možná propojení obou vltavských břehů. Doplnění městského okruhu přemostěním Vltavy zhruba v ose Moulíkovy ulice či její podejití tunelem a dále pokračování tunelem na Pankrác ke Kongresovému centru již není zvažováno, jelikož vnáší do území neadekvátní zátěž a do značné míry likviduje přírodní hodnotu Císařské louky. Není zahrnuto ani ve stávajícím Územním plánu hl. m. Prahy. Naopak v jižní části Smíchova, v prostoru Zlíchova, se počítá s městským Dvoreckým mostem v pokračování Jeremenkovy ulice. Po tomto mostě by měla být vedena i tramvajová trať, která by výhledově měla nahradit pozastavenou trasu metra E. Dlouhé spory se vedou o komunikační propojení prostoru Výtoně s levým břehem. V Územním plánu hl.m. Prahy je toto spojení zakotveno zhruba v poloze dnešního Železničního mostu. Na jeho ztvárnění bylo vypracováno několik variant, nejschůdnější se zdá nový paralelní most s tříkolejnou železniční tratí na jedné straně a automobilovým mostem na straně druhé (Ing.arch. Štípek a kol., 8/2000 v rámci Aktualizace studie regenerace PPR). Návrh respektuje a přebírá propojení obou břehů pomocí mostů v souladu s ÚPn hl.m. Prahy, tedy mostu Dvoreckého a výtoňského sdruženého ve variantě paralelní. Oproti ÚPn hl.m. Prahy přesunuje polohu lávky ze severního cípu Císařské louky v zájmu zlepšení kontinuity nábřežní promenády a doplňuje další dvě pěší lávky s možností nouzového pojezdu propojující Císařskou louku se smíchovským břehem. Lávky musí být konstruovány tak, aby umožnily průjezd sportovních lodí i osobních a nákladních vltavských lodí do ochranného přístavu.

K výraznému zklidnění dopravy by mělo dojít na nábřeží, a to jak na Hořejším nábřeží, tak i v oblasti přístavu u Císařské louky. Cílem je celkové zatraktivnění bydlení v této lokalitě s unikátním zázemím řeky a přilehlých parků. Doprava z Hořejšího náměstí se přesouvá do ulice Svornosti, která je řešena jako tříproudá. V této studii je předloženo radikální řešení zklidnění nábřeží u Císařské louky. Strakonická je zahloubena na úroveň náplavky, sjezdy na tuto úroveň jsou před komplexem bývalé Radlické mlékárny a severně od lihovaru. Polohou by se komunikace musela dostat blíže k vodě, aby se vyhnula kanalizačnímu sběrači a umožnila i případné zachování dnešních břehových porostů. Byla by přestřešena, stěna směrem k řece by byla řešena jako nábřežní zeď s možností osvětlovacího a větracího pásu ve výšce minimálně 2 metry nad náplavkou, takže by komunikace nebyla zaplavována při minimálně dvacetileté vodě. Při hladinách vyšších by došlo k zatopení, což ovšem není kritické, jelikož komunikace zde není jediná a není systémová. Investičně by se nemuselo jednat o extrémně náročné řešení, protože vzhledem k navržené poloze komunikace na stávající náplavce nejsou terénní úpravy velké.

V řešeném území jsou základními komunikacemi Radlická, Ostrovského a navazující Vltavská a spojka portálů tunelů Mrázovka a nového sdruženého výtoňského mostu, dále výtoňská spojka. Jednoduchý průjezd lemovaný bariérovými objekty je pro území příznivější než rozdrobení dopravy do mnoha ulic procházejících obytnou zástavbou.

 Ulice Za Ženskými domovy je obousměrná a slouží ke zpřístupnění území i podzemních garáží pod objektem u jižního vestibulu metra Anděl. Je rovněž využívána pro provoz autobusů MHD a vede tudy rezervní tramvajová trať. Kolem prostoru se zachovanými nádražními halami je vedena jednosměrná komunikace se šikmým stáním zajišťující dopravní obsluhu prostoru i přilehlých bloků. Na Radlickou je napojena obousměrnou komunikací v pokračování Bieblovy. Propojení na ulici Svornosti je pomocí jednosměrných ulic Pivovarská a Na Valentince, které kříží jinak pěší Nádražní s tramvajovým provozem. Území není dopravně napojeno na výtoňskou spojku. Vjezdy do podzemních garáží jsou z ulic kolmých na objezd centrálního prostoru. Autobusy s klienty navrženého hotelu mohou projet odstavnou plochou AN Na Knížecí a vyložit cestující přímo před hotelem.

Dopravní obsluha území jižně od výtoňské spojky je řešena po obvodu, z ulice Radlické je přístupné kapacitní povrchové parkoviště nad tubusem tunelu MO a rezervou pro vedení sítí, z východní strany je území lemováno jednosměrnou obslužnou komunikací se šikmým stáním. Parkování je řešeno v rozsáhlých podzemních garážích přístupných vjezdy z výtoňské spojky. Distribuční centrum a další aktivity jsou napojeny komunikací z nového ramene křižovatky při ústí radlického údolí. Tato komunikace pokračuje po horní úrovni plochy distribučního centra a končí na meziměstském autobusovém nádraží. Dále je na ni napojena sjezdová rampa na spodní úroveň distribučního centra a parkoviště P+R. Záchytné parkoviště systému P+R je zde umístěno v ideální poloze z hlediska dopravní obslužnosti, mezi nádražím a MO. Dobré napojení na metro i vlak zajišťují navržené prodloužené podchody pod nákladovou částí nádraží, z nichž jeden ústí přímo k objektu P+R. Vhodné je doplnění dalšími funkcemi, například půjčovnou automobilů. Navrhuji obnovení podzemního parkoviště P+R nad stanicí metra Smíchovské nádraží, užívaného dnes jako prodejna koberců.

Celkově nedostatečné jsou na Smíchově parkovací kapacity, zejména v husté blokové zástavbě jsou ulice často přeplněné. Tuto situaci je snaha řešit systémem jednosměrných ulic a kolmého stání automobilů na jedné či obou stranách ulice. Časem bude asi nutné uvažovat i o jiných způsobech řešení dané situace, např. využití prostorů uvnitř bloků, i když je toto řešení velmi problematické zejména z hlediska vlastnických vztahů a památkové ochrany. Dalším řešením je demolice části nebo celého zchátralého bloku a vybudování kapacitního podzemního parkingu s parkovou úpravou na povrchu, což rovněž neodpovídá zásadám památkové zóny Smíchov. Zřejmě nejsnadnější možností, kterou se ovšem zatím nepodařilo realizovat, je vyčlenění části parkovacích kapacit v rámci nově budovaných souborů pro stávající obyvatele. Taková možnost se nabízí v rámci řešeného území např. pod novým náměstím Na Knížecí.

Síť MHD je rozprostřena vyhovujícím způsobem, napojení na centrum je dobré, jednak přímým spojením metrem, jednak několika tramvajovými linkami zastavujícími přímo v oblasti křižovatky Anděl, před Smíchovským nádražím a na několika dalších místech. Autobusová síť vychází ze dvou bodů. Autobusové stanoviště Na Knížecí slouží dnes nejen pro linky MHD vyjíždějící do západních oblastí města, ale i pro linky meziměstské mířící především na jih a na západ od Prahy. Jeho součástí jsou i rozsáhlé plochy pro odstav autobusů. Nádraží Na Knížecí navrhuji v prostoru zachovat pouze pro provoz MHD, měním systém jeho organizace na objízdný. Výstupní hrany jsou navrženy při ulici Ostrovského, odstavy na nově budované účelové neveřejné komunikaci a nástupní hrany při ulici Za Ženskými domovy, příp. i v ulici Stroupežnického naproti Ženským domovům. Přestože se výhledově počítá s poklesem zátěže tohoto AN, vyhoví kapacita nádraží současnému provozu. Meziměstské linky přesouvám na nové AN nad distribučním centrem ČD v ideální vazbě na MO a s perfektním napojením na vlak, metro, tramvaje i autobusy MHD pomocí prodloužených podchodů pod nádražím. Vhodné je doplnění AN o další aktivity. Předpokládá se, že odsud budou vyjíždět pouze linky směřující po Strakonické na jih, obsluha západní části republiky by měla být realizována z AN Zličín. Dostatečná kapacita AN umožňuje i příležitostné odjezdy dálkových autobusů smluvních přepravců.

Autobusové stanoviště Smíchovské nádraží obsluhuje MHD jižní sektor města a je i výchozím bodem pro regionální linky autobusové dopravy. Jistá redukce linek MHD se předpokládá v souvislosti se zprovozněním tramvajové trati na Barrandov. V rámci reorganizace celého přednádražního prostoru navrhuji ponechat pro MHD pouze stávající plochy jižně od zastávek tramvaje. Linky řady 3xx by zastavovaly kolem zastávky tramvaje a nabízely tak ideální vazbu pro přestup. Jiná doprava je z tohoto prostoru vyloučena. Odstav autobusů těchto linek navrhuji reorganizovat a lokalizovat do středu tramvajové smyčky, kde lze umístit dostatečný počet stání.

Návrh tramvajových tratí zohledňuje stávající stav, projekt trati na Barrandov i trati přes Dvorecký most. Změnu přináší ve vedení trati do Radlic, kterou vedení města požaduje obnovit. Trasa je dnes navržena ulicí Radlickou, kde je však v souběhu s velmi silnou automobilovou dopravou ve vážné kolizi. Navrhuji proto v místě ústí radlického údolí její převedení do nové urbanistické struktury, vedení po severní hraně redukované plochy Smíchovského nádraží a napojení na stávající trať v ulici Nádražní. Toto řešení v budoucnosti teoreticky umožňuje vazbu typu tram-train. Nová zastávka ideálně zpřístupní jak území kolem nového náměstí při ústí radlického údolí, tak aktivity v oblasti distribučního centra ČD. Koleje v Radlické ulici mezi Ženskými domovy a Andělem zůstanou pouze pro výjimečné situace bez pravidelného provozu.

 Vyloučení automobilové dopravy z Nádražní ulice umožňuje posunutí zastávky Na Knížecí blíže autobusovému terminálu MHD a vstupu do metra. V jižní části území širších vztahů jsou zastávky tramvaje přesunuty před Červenou zahradu a do blízkosti Zlatého lihovaru.

Pěší doprava je relativně funkční, i když kvalitní systém pěších cest a cyklistických tras zcela chybí. Dobrá je i orientace kvůli celkovému městskému charakteru prostředí, chodci jsou však často ohrožováni automobilovou dopravou. Cílem návrhu je vytvoření promenády na nábřeží od Kampy až na Císařskou louku a Zlíchov a propojení tohoto zeleného pásu s masivy Kinského zahrady, zahrady Sacre Coeur, vrchu Mrázovky a parků Skalka a Santoška. Spojnice jsou vedeny pokud možno bez souběhu s automobilovou dopravou a spolu s dalšími městskými promenádami by měly vytvořit ucelený systém pěších tras. S tímto souvisí i vytvoření rozsáhlé pěší zóny v oblasti Anděla, od autobusového nádraží Na Knížecí novým systémem pasáží ke Zlatému andělu a dále povrchově až po náměstí 14. října. Pěší zóna v oblasti Anděla je již zčásti hotova a s jejím rozšířením se dále počítá. Navrhuji její propojení s nábřežím pomocí pěší zóny s tramvají v ulici Lidická. Náhrada zrušených parkovacích míst je možná vybudováním podzemního parkoviště pod částí náměstí 14. října. Nádražní třída je v řešeném území předpokládána jako pěší zóna lemovaná obchody. Bezkolizní pěší spojnice s nábřežím je navržena průchodem komplexem pivovaru (viz dále) a pomocí zeleného pásu vedeného vnitroblokem v místě dnešní ulice U trati. Důležitý pěší tah je veden přes novou lávku přes Radlickou ulici ze zeleného pásu do parku Santoška a dále novými cestami např. k základní škole U Santošky 1. Nástup na lávku z úrovně Radlické je pevným schodištěm doplněným výtahem.

Základem cyklistických tras by se měla stát nábřežní promenáda, kde by měla být vedena oddělená cyklistická stezka napojená na již vybudované stezky na jihu území a na protějším břehu. Důležité je zejména napojení na Prokopské údolí a stezky vedoucí jižním směrem ven z města.

 

 

 

PODROBNÝ POPIS NÁVRHU

 

Návrh se opírá o pevnou kompoziční strukturu Smíchova, na volných plochách doplňuje blokovou strukturu měřítkem odpovídající stávající zástavbě. Kde je třeba doplňuje proluky ve stávajících blocích. Z hlediska ozdravění prostředí v rámci rehabilitace prostředí navrhuje alespoň částečné vyčištění vnitrobloků od dodatečných vestaveb a v nové zástavbě vytváří dostatek možností a místa pro velkorysé řešení polosoukromého parteru vnitroblokových prostor. Velký význam mají v návrhu i veřejné parkové plochy a plochy náměstí.

Hlavní páteří řešeného území je ulice Nádražní, která dostává druhou uliční frontu při respektování stávající vzrostlé zeleně. Vytváří se tak hlavní městská třída obklopená obchody spojující dvě stanice metra a plynule navazující na již fungující Štefánikovu třídu. Ulice je řešena jako pěší zóna s provozem tramvají, s možností příčného přejezdu automobilů z kolmých ulic, s časovým zásobováním, bez parkování. Pojížděné plochy budou od pouze pěších odděleny odlišnou dlažbou.

Další významnou severojižní osou je prodloužení ulice Stroupežnického vedoucí z prostoru křižovatky Anděl. Tato ulice se stává klidnou linií propojující centrum Smíchova s vyústěním Radlického údolí. Paralelně s ní vede Radlická ulice, která je degradována velkou dopravní zátěží. Tato zátěž by měla po otevření tunelu Mrázovka poklesnout, přesto však Radlická zůstane spíše dopravním koridorem než živou městskou třídou. Zklidnění a zlidštění prostoru je realizováno důslednou výsadbou stromořadí v celé délce ulice. Parter může být doplněn obchody. S velkou dopravní zátěží ulice je v kolizi tramvajová trať do Radlic, kterou proto v návrhu přesouvám do nové stopy vedoucí po severní hraně Smíchovského nádraží.

Hlavním vstupním bodem do území je plocha dnešního autobusového nádraží Na Knížecí. Autobusové nádraží pro MHD zůstává v prostoru zachováno, mění se však jeho organizace. Meziměstské AN přesouvám do nové polohy v patře distribučního centra ČD. Na uvolněné ploše navrhuji celoměstsky významnou stavbu, instituci doplněnou plochami obchodů a služeb. Ve 2. a 3. podzemním podlaží předpokládám parking přístupný rampami z ulice Za Ženskými domovy. Vjezd musí podejít stávající těžké sítě v této ulici. V 1.PP navrhuji obchody a služby s přímým úrovňovým propojením na stávající jižní vestibul metra Anděl. Průchozí podzemí umožní vybudování nového bezkolizního vstupu do metra z ulice Nádražní od tramvajové zastávky přesunuté blíže k metru i autobusům. Přízemí objektu musí být maximálně průchozí pro zajištění ideálních vazeb mezi jednotlivými nástupišti a vestibulem metra, musí však vhodně odclonit odstavné plochy pro autobusy. Patro je rovněž využito pro obchod a služby a je sem zaústěna lávka přes Ostrovského do nového objektu v bloku protkaném pasážemi směrem k Andělu. Další podlaží slouží administrativě a správě, v posledním podlaží jsou umístěny byty. Objekt tvoří čelo prostoru popsanému níže.

Centrum řešeného území komponuji kolem dvojice zachovávaných nádražních budov odkazujících k původnímu využití místa. Tyto nádražní haly s volným půdorysem by se měly přeměnit ve společenské centrum nejen pro místní obyvatele, ale prostor by měl mít význam v rámci celého  města. Náplň hal by měla poskytovat dostatek atraktivity a funkční náplně prakticky po celých 24 hodin denně. Mělo by se zde objevit využití reflektující buď nádražní minulost hal nebo odkazující k průmyslovému charakteru Smíchova, je zde možné umístit modelovou železnici, vystavovat zde funkční makety strojů či naopak zajímavou formou prezentovat nejnovější vědecké objevy, může zde být otevřeno informační centrum objasňující rozvojové záměry Prahy 5 apod. Důraz by měl být kladen na interaktivitu a veřejnou přístupnost všech aktivit. Samozřejmým doplněním by se měly stát kavárny příp. restaurace a kluby využívající nesporných kvalit architektury objektů i možností expanze do klidového prostoru mezi nimi.

Veřejný prostor formovaný kolem dvojice nádražních hal kombinuje mlatové či dlážděné plochy s plochami zeleně a bohatou výsadbou stromů. Na plochu lze umístit jako ukázku stroje používané např. v bývalých továrnách Ringhoffer, později ČKD. Plocha je lemována dvojitým stromořadím poskytujícím stín pro odpočinek na lavičkách. Kvalit tohoto klidného prostoru by měla v maximální míře využít okolní obytná zástavba, celý prostor má však význam nejen pro okolní zástavbu, ale v rámci celého města.

 

 

 

V kontrastu s prostorem kolem dvojice nádražních hal navrhuji před fasádou pivovaru komornější, kamenné náměstí Na Knížecí přímo navazující na Nádražní třídu. Toto náměstí bude mít spíše charakter shromažďovcího prostoru než klidné plochy k odpočinku. Oproti Územnímu plánu je posunuto jižněji tak, aby odkrylo zajímavou a reprezentativní fasádu pivovaru Staropramen, jedné z nejcharakterističtějších smíchovských identit, a bylo odcloněno od rušné ulice Ostrovského. Řešení parteru by mělo evokovat provázání původní a nové urbanistické struktury.

Na jižní stranu prostoru kolem nádražních budov kolmo navazuje široký, bohatě dimenzovaný zelený pás zajišťující komfortní propojení masivu parku Santoška se zeleným pásem nábřežní promenády. Poloha pásu rovněž zohledňuje vedení kanalizačního sběrače P. Tento pás zeleně je hradbou budov oddělen od zatížené komunikace propojující vyústění tunelů Mrázovka a nový výtoňský most. Zhruba uprostřed této fronty domů se nachází reprezentativní fasáda kulturního, příp. kongresového centra, tvořící jižní čelo prostoru kolem nádražních hal. Směrem k Vltavě zelený pás pokračuje vnitroblokem chráněný administrativní budovou od zátěže železniční estakády a již zmiňované silniční propojky.

Území jižně od spojky portálů tunelů Mrázovka a výtoňského mostu využívá terénní konfigurace po vybudování tunelů městského okruhu, tzn. velkého výškového rozdílu mezi úrovní plochy nádraží a úrovní Radlické, zejména v místě vyústění Radlického údolí a lávky přes nádraží, kde je výškový rozdíl 8,9m. Tento rozdíl umožňuje při malých investicích a vizuálně i prostorově příznivém působení segregaci pěších a automobilů. Plocha terénu je zde navržena na desce v úrovni asi 6m nad stávajícím kolejištěm a je celá pěší s možností nouzového pojezdu. Dopravní obsluha je realizována po obvodě území a parkování je umístěno v rozsáhlých podzemních garážích napojených z výtoňské spojky. Vzhledem k velké zátěži z jedné strany železnicí a z druhé stany silně zatíženou komunikací umisťuji po obvodě území administrativní objekty, v klidové poloze uvnitř najdeme kulturní či kongresové centrum s potřebnou vybaveností překračující jako most výtoňskou spojku, náměstí zajišťující propojení Smíchova a Radlic a bytové objekty. Domy jsou v západní části odsazeny od Radlické tak, aby zde byl ponechán koridor pro vedení sítí. Celý pás veřejných budov a prostorů navazuje na prostor s nádražními halami a tvoří klidnou zónu chráněnou po obvodě slupkou komerčních objektů. Bezkolizní pěší přechod výtoňské spojky je mimoúrovňový volně navazující na terénní úpravy východo-západního parkového pásu.

Při ústí radlického údolí je významný bod provázání urbanistické struktury obou čtvrtí. Z křižovatky vybíhá nová komunikace zpřístupňující distribuční centrum ČD, záchytné parkoviště P+R, meziměstské autobusové nádraží a další objekty služeb. V čele průhledu striktně ohraničeného mostovou konstrukcí propojující jihovýchodní a jihozápadní čelo náměstí uzavírá prostor směrem k jihu fasáda prodejní části distribučního centra ČD. Mezi náměstím a prodejní částí distribučního centra je v těžišti území umístěna nová tramvajová zastávka položená o jednu úroveň výše nad náměstím a přístupná monumentálním schodištěm. Z lomového bodu os prodloužení ulice Stroupežnického a Radlické se otevírají průhledy na Vyšehrad a je odsud napojena stávající lávka přes nádraží. Příchod z náměstí do distribučního centra je bezkolizně podchodem z úrovně náměstí.

Distribuční centrum ČD je řešeno ve dvou úrovních, horní slouží pro koncový prodej zákazníkům, spodní se dělí na sklady přímého prodeje, překladiště na nákladní automobily přes operativní mezisklady, volnou plochu s možností přímé překládky z vlaku na automobil a s možností používání těžké techniky a na manipulační plochy. Parkování koncových zákazníků distribučního centra ČD je řešeno podzemním parkovištěm pod novým náměstím při vyústění radlického údolí s příjezdem z výtoňské spojky. V horní části distribučního centra je kromě haly přímého prodeje lokalizováno záchytné parkoviště systému P+R, meziměstské autobusové nádraží a objekty služeb. Z této úrovně též vybíhá pěší lávka přes městský okruh navazující na osu Koulky. Rozmístění objektů zachovává stávající volné průhledy, např. průhled ulicí Pod Barvířkou směrem na Vyšehrad. Patrové řešení celého prostoru neznemožňuje případné pozdější překrytí kolejiště a nástupišť nádraží deskou a budování objektů na ní.

 

 

 

V rámci širších vztahů byly řešeny i následující problémy a prostory:

 

Nábřežní oblast je přístupná od metra Anděl a od přilehlých tramvajových zastávek ulicemi kolmými na Vltavu, které vždy probíhají až k řece a nabízejí zajímavé průhledy. Jistou anomálií je ulice Pivovarská, která poněkud nelogicky končí na ulici Strakonické. Tento nedostatek je v návrhu odstraněn a uliční osa je  protažena až na nábřeží.

Novou vazbu z prostoru Na Knížecí k Vltavě navrhuji prolomením bloku pivovaru. Ten samozřejmě na Smíchově zachovávám, navrhuji však vyčištění prostoru v jeho severní části, kde se pivovarský provoz mísí s bydlením a obchodními aktivitami. Na místě dnešního dvora znehodnoceného provizorními přístavbami umisťuji malou parkově upravenou plochu, uzavřený intimní prostor chráněný od okolního hluku a shonu. Přístupný je stávajícím průjezdem přímo od přesunuté zastávky tramvaje. Severní frontu prostoru tvoří dostavba bloku bytovými objekty s obchodně využitým přízemím. K řece je prolomen nový koridor mezi spilkami a lahvárnou, která nadále zůstává integrální součástí pivovaru spojenou nadzemními lávkami. Pěším se tímto nabízí klidná trasa z dopravního terminálu Na Knížecí přímo k Vltavě.

Nejvýznamnější pěší vazbou by se měla stát nábřežní promenáda vedoucí od Kampy, která umožňuje procházku po břehu řeky od Malé Strany až po Zlíchov. Hořejší nábřeží upravuji jako silně rekreační parkový prostor, kde jsou na podélnou osu řazeny menší parky, každý věnovaný nějakému tématu. Na tuto promenádu umisťuji v blízkosti Železničního mostu dominantní objekt sloužící kulturnímu vyžití s množstvím pronajímatelných sálů, klubů a restaurací ve vazbě na Vltavu, který do této oblasti jednak přitáhne lidi a velice ji oživí a jednak vytvoří i pohledovou dominantu a výrazně ukončí část nábřeží, která bude mít po regeneraci typicky městský charakter. Atraktivní záliv, který dříve využívala loděnice, zůstává v návrhu po dobudování náplavky a nábřežní zdi navazující na fungující nábřeží v severní části území zachován. Přístup k vodě s půjčovnou lodiček je po monumentálním schodišti. V ose ulice Na Valentince vystupuje z vody sloup, transparentní prostorová příhradová konstrukce s vnitřním točitým schodištěm zakončená vyhlídkovou plošinou, připomínka smíchovských komínů a jistý maják lákající k návštěvě kulturního objektu. Za parkovou promenádou dokončuji frontu domů až k Železničnímu mostu. Výška budov reaguje na stávající zástavbu, atypický kulturní objekt by měl měřítkově vázat spíše na oblouky mostu. Náplň nových objektů respektujících blokové zastavění je polyfunkční, základem je však nutně bydlení. To je v přízemí doplňováno obchody a provozovnami služeb. Na straně k ulici Svornosti, pro bydlení méně atraktivní ať už kvůli absenci výhledů na Vltavu či velké zátěži automobilovou dopravou, je navrhováno využití pro kanceláře a eventuálně i pro drobné nerušící výrobní provozy.

 Jelikož dnes celá plocha Dolního dvoru fakticky slouží pivovaru jako skladové a prodejní zázemí, i když velmi neracionálně využívané, navrhuji na ploše mezi ulicemi Svornosti, Vltavská, Hořejší nábřeží a protažením pěší osy přes pivovar distribuční centrum Staropramenu. Je tvořeno otevřeným blokem ve tvaru U s vnitřním dvorem a do své kompozice přijímá dominantní nárožní industriální objekt. Na stávající lahvárnu je napojeno můstky přes Strakonickou. Vjezd nákladních automobilů je z ulice Vltavské, výjezd do ulice Strakonické. Při pěší ose může být v nízkém objektu umístěno nové pivovarské muzeum či prezentační a prodejní centrum.

Jižně od Železničního mostu se nachází rozsáhlý sportovní areál, navrhuji jeho celkovou rekonstrukci a úpravu včetně doplnění tribun fotbalového stadionu a řešení parkování návštěvníků. Nábřežní promenáda dále organicky navazuje lávkou na ostrov Císařská louka či probíhá po upraveném břehu.

Smíchovské nádraží má projít celkovou rekonstrukcí. V návrhu je přebráno řešení z US Smíchov – jih (VHE, 10/2001), které rozvíjí projekt SUDOPu ze září 2001. Stávající příjezd po dvoukolejném železničním mostě s následným rozdvojením na severní nástupiště a nástupiště jižní je nahrazen tříkolejným napojením po novém výtoňském mostě, které umožňuje vyšší průjezdní rychlost, větší propustnost trati i lepší manipulaci s vlaky. Severní větev příjezdu ze železničního mostu se ruší, naopak západním směrem se doplňuje další osobní nástupiště sloužící výhledově vysokorychlostním vlakům či příměstské dopravě. Aktivity mezi nádražím a městským okruhem, zejména nové autobusové nádraží a parkoviště P+R, jsou napojeny na podchody prodloužené pod nákladovou část nádraží. Pěší osa dále pokračuje lávkou přes městský okruh a navazuje na osu Koulky. V opačném směru prochází přes nové náměstí dotažené až k řece a lávkou se dostává až na Císařskou louku, kde je ukončena přístavištěm výletních lodí. Před nádražím vzniká parkový prostor s trojzubcem os, kdy centrální osa míří na Císařskou louku, severní přímo na Vyšehrad a jižní na podolskou vodárnu a v dalším horizontu na výškové objekty na pankrácké pláni. Zakončení mají na stávajícím solitérním objektu a jeho navrženém moderním protipólu, do kterého je za účelem zkvalitnění pěších vazeb vyústěn nově navržený výstup z metra směrem k Císařské louce.

Po demolici domů před objektem bývalé Radlické mlékárny vzniká malé náměstí s přímou vazbou na dopravní uzel s optimalizovaným přestupem mezi tramvají a autobusy a jednoduchým přestupem z metra a z vlaku. Automobilová doprava je z  tohoto prostoru zcela vyloučena. Celý přestupní uzel je možno zastřešit lehkou halovou konstrukcí. Severní část přednádražního prostoru slouží v ploše tramvajové smyčky pro odstav autobusů řady 3xx a pro předjezd k nádraží. Plochu ještě severněji mezi parkem a kolejištěm navrhuji nezastavovat a ponechat jako rezervu pro případné zaklesání regionálních tratí z prostoru Smíchovského nádraží do tunelů pod Vltavu, do zastávky pod Karlovým náměstím a na Hlavní nádraží. 

V pásu kolem přístavu Smíchov mezi ulicemi Nádražní a Strakonickou navrhuji obytnou zástavbu ve velice atraktivní poloze a v těsném kontaktu s řekou. To je umožněno zahloubením Strakonické na náplavku a jejím překrytím, což umožní vytvoření širokého parkového pásu až k nábřežní zdi. Na úrovni terénu zůstává pouze užší lokální jednosměrná komunikace napojená na ulici Nádražní, která je protažena jako městská třída s tramvají. Mezi Nádražní ulicí a nádražím navrhuji z urbanistického hlediska dobudování uliční fronty, která by rovněž chránila celé území proti hluku, realizace objektů je však vzhledem k vedení metra velmi obtížná. Mezi řekou a Nádražní navrhuji obytnou zástavbu v blocích otevřených k Vltavě. Centrem oblasti se stává Červená zahrada přeměněná např. na mateřskou školu, na severu je oblast ukončena novou školou s dobrou vazbou na MHD. Projekt Zlatého lihovaru je převzat ze studie ke změně územního plánu.

Přístav navrhuji zachovat v souladu se zadáním jako ochranný a rekreační, jeho využití jako přístav nákladní po dobudování zástavby z území nepředpokládám. K oživení nábřežní promenády by přispělo ukotvení restaurací či hausbótů k hraně náplavky či zřízení půjčovny lodiček a šlapadel ve vazbě na zastávky MHD. Je však nutné zachovat dostatečnou délku přístavní hrany pro ochrannou funkci přístavu.

 

 

KONZULTACE

 

 


Doc. Ing.arch. Karel Marhold, CSc.

Ing. arch. Karin Dvořáková

Ing. arch. Daniel Stojan

 

Rodina a přátelé

 

Ing.arch. Alena Hořejší

Ing.arch. Pavel Beneš

Ak.arch. Tatjana Tichá

Ing.arch. Patrik Kotas

Ing.arch. Milan Hrůza

Ing.arch. Petr Dufek

 


 

 

Navržené hrubé plochy v rámci řešeného území

 

 

Velikost území širších vztahů

1813038m2

 

181,3ha

Velikost řešeného území

223393m2

 

22,3ha

Zastavěná plocha v řešeném území (bez distribučního centra ČD)

58465m2

Celková hrubá podlažní plocha (bez distribučního centra ČD)

286400m2

Administrativa

108200m2

Bydlení

104800m2

Obchod+služby

40800m2

Kultura, zábava, kongresy

22400m2

Ubytování

10200m2

Distribuční centrum

 

  Přímý prodej

9900m2

  Sklady

5200m2

  Mezisklady

5200m2

  Manipulační plochy

12500m2

  Délka překládací rampy

450m

  Délka volné překládací hrany

130m

 

 

 

 

Odhadované kapacity v řešeném území (bez distribučního centra)

 

 

 

Čistá kancelářská plocha

76000m2

Čistá plocha obchodů a služeb

32600m2

Počet bytů (bez Ženských domovů)

816

  z toho menších bytů

469

             větších bytů

347

Počet obyvatel

2500

Hotel - počet lůžek

400

Kongresové či kulturní centrum - plocha v hlavní funkci

11900m2

 

 

 

 

Minimální počty parkovacích míst (bez Ženských domovů)

 

dle Vyhlášky hl. m. Prahy č.26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

Celé řešené území se nachází v zóně 3, části ve spádovém území stanice metra, což je ve výpočtu zohledněno.

U hotelu a kulturního a konferenčního centra se jedná o hrubý odhad, jelikož není znám podíl funkcí v budově.

 

 

Administrativa

1168

Bydlení

609

  z toho rezidenti

513

             návštěvníci

096

Obchod+služby

356

  z toho v garážích centra u stanice metra

180

Hotel

66

Kultura, zábava, kongresy

180

Distribuční centrum - přímý prodej a sklady

245

Celkem

2624

 

 

Počet stání navržených na povrchu

329

 

 

 

CITÁT NA ZÁVĚR: Lidé si v zásadě navrhovali a stavěli své ulice podle toho nejstaršího způsobu, který se v dějinách osvědčil nejlépe – to znamenalo podél stezky, kterou vyšlapaly krávy na cestě k vodě.  (Terry Pratchett)

 

 

 

 

PŘÍLOHA – Náplň funkčních ploch dle Vyhlášky hlavního města Prahy č. 32/1999

 

 Vyhláška hlavního města Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

OC - čistě obytné

Území sloužící pro bydlení.

Funkční využití: stavby pro bydlení.

Byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití), mimoškolní zařízení pro děti a mládež, jesle.

Mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, sociální zařízení, zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy v rámci staveb pro bydlení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále jen TV).

Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Lůžková zdravotnická zařízení, kostely a modlitebny, malá ubytovací zařízení, stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID).

Základní školy, kulturní zařízení, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Jako nerušící provozy nelze v tomto případě povolit např. autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot.

 

OV - všeobecně obytné

Území sloužící převážně pro bydlení s možností umísťování funkcí pro obsluhu obyvatel nad rámec území vymezeného danou funkcí.

Funkční využití: stavby pro bydlení, byty v nebytových domech.

Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, kulturní zařízení, jesle, lůžková zdravotnická zařízení, malá ubytovací zařízení, drobná nerušící výroba, sběrny odpadů.

Školská zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sociální zařízení, sportovní zařízení, obchodní zařízení do 1500m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, nerušící služby (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Jako nerušící provozy nelze v tomto případě povolit např. autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Vysoké školy a vysokoškolské koleje, stavby pro veřejnou správu města, hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný systém, obchodní zařízení do 15000m2 prodejní plochy, ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví.

 

SVM - smíšená městského typu

Území sloužící převážně pro umístění polyfunkčních staveb se stanoveným minimálním podílem bydlení a s využitím parteru pro obchod a služby.

Funkční využití: stavby pro bydlení, byty v nebytových domech, školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, kulturní zařízení, církevní zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, sociální zařízení, sportovní zařízení, stavby pro veřejnou správu, obchodní zařízení do 5000m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, stavby pro administrativu, nerušící služby, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny odpadů, drobná nerušící výroba, lůžková zdravotnická zařízení, jesle.

Jako nerušící provozy nelze v tomto případě povolit např. autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Vysoké školy a vysokoškolské koleje, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, víceúčelová zařízení pro kulturu a sport, hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný systém, obchodní zařízení do 15000m2 prodejní plochy, veterinární zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven.

 

SVO - smíšené obchodu a služeb

Území sloužící převážně pro umístění polyfunkčních staveb s převažujícím využitím pro obchod a služby.

Funkční využití: obchodní zařízení do 15000m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, stavby pro administrativu, nerušící služby.

Byty v nebytových domech, školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, kulturní zařízení, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, církevní zařízení, jesle, ambulantní zdravotnická zařízení, lůžková zdravotnická zařízení, veterinární zařízení, sociální zařízení, sportovní zařízení, stavby pro veřejnou správu, drobná nerušící výroba, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny odpadů.

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, garáže, drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Stavby pro bydlení, vysoké školy a vysokoškolské koleje, víceúčelová zařízení pro kulturu a sport, hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný systém, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, zahradnictví.

 

SMJ - smíšené městského jádra

Území sloužící pro funkce soustředěné do centrálních částí města a městských čtvrtí se stanoveným minimálním podílem bydlení.

Funkční využití: stavby pro bydlení, byty v nebytových domech, obchodní zařízení do 15000m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, stavby pro administrativu, školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, kulturní zařízení, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, církevní zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, sociální zařízení, stavby pro veřejnou správu.

Sportovní zařízení, nerušící služby, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, lůžková zdravotnická zařízení, jesle.

Zařízení pro výstavy a kongresy (související s vymezeným funkčním využitím).

Jako nerušící provozy nelze v tomto případě povolit např. autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Vysoké školy a vysokoškolské koleje, víceúčelová zařízení pro kulturu a sport, hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný systém, obchodní zařízení do 40000m2 prodejní plochy, drobná nerušící výroba, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů.

 

VN - služeb a nerušící výroby

Území sloužící pro umístění zařízení služeb a nerušící výroby všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, která nesmí svými negativními účinky a vlivy na životní prostředí narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru.

Funkční využití: služby, nerušící výroba, plochy a zařízení pro skladování, dvory pro údržbu pozemních komunikací.

Veterinární zařízení, hygienické a hasičské stanice, záchranná služba a integrovaný záchranný systém, obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, stavby pro administrativu, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrné dvory, manipulační plochy.

Služební byty ve smyslu znění zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn;, ambulantní zdravotnická zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Odborná učiliště a školy, zařízení pro výzkum (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, garáže, drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Archivy a depozitáře, stavby pro zpracování plodin, sklady hnojiv a chemických přípravků pro zemědělství.

Kulturní zařízení, církevní zařízení, lůžková zdravotnická zařízení, sociální zařízení, sportovní zařízení, malá ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

 

ZOS - ostatní bez specifikace funkční náplně

Území sloužící pro kombinaci dvou nebo více hlavních funkcí zvláštních území

ZOB - velké obchodní komplexy,

ZUB - velké ubytovací komplexy,

ZVK - veletržní, výstavní a kongresové areály,

ZSP - velké sportovní areály,

ZVS - vysoké školy a vysokoškolské koleje,

ZKC - kultura a církev,

ZSS - správa,

ZAD - administrativní zařízení;, nebo pro aktivity neuvedené ve zvláštních územích.

Tento druh území nelze zaměnit za některý z taxativně vyjmenovaných druhů zvláštních území, včetně funkcí, které jsou přípustné pro tato zvláštních území.

 

Funkční využití:

Obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, víceúčelová zařízení pro kulturu a sport, velké sportovní areály, sportovní zařízení, vysoké školy a vysokoškolské koleje, kulturní zařízení, muzea, galerie, divadla, koncertní síně, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, archivy a depozitáře, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, stavby pro administrativu, technologické a vědecké parky, inovační centra, školská zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, lůžková zdravotnická zařízení, veterinární zařízení, sociální zařízení, nerušící služby.

Služební byty, zařízení pro výstavy a kongresy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Veletržní zařízení, zařízení pro výstavy a kongresy, drobná nerušící výroba, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

Plochy a zařízení pro skladování (související s vymezeným funkčním využitím).

 

VVS – mateřské, základní a střední školy

Funkční využití: školská zařízení.

Klubová zařízení.

Služební byty, kulturní zařízení, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Ambulantní zdravotnická zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže, zeleň (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Kostely a modlitebny (související s vymezeným funkčním využitím).

 

S2 - sběrné komunikace městského významu

Slouží pro provoz automobilové a městské hromadné dopravy.

Funkční využití: sběrné komunikace B2, obslužné komunikace C1.

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

 

S4 - ostatní dopravně významné komunikace

Slouží pro provoz automobilové a městské hromadné dopravy.

Funkční využití: ostatní komunikace funkční třídy B2, C1 a C2 zařazené do vybrané komunikační sítě, cyklistické stezky.

Doplňkové funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

 

DZ 1 - tratě a zařízení železnice

Funkční využití: území, stavby a zařízení sloužící železničnímu provozu.

Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

Služební byty, klubová zařízení, obchodní zařízení, administrativní zařízení, služby, plochy a zařízení pro skladování (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy, parkoviště P+R, garáže, cyklistické stezky.

Kulturní zařízení (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

 

DPZ - záchytná parkoviště v systému P+R

Funkční využití: parkoviště P+R.

Stavby a zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Služby (související s vymezeným funkčním využitím).

 

DPO - ostatní parkoviště

Funkční využití: parkoviště a odstavné plochy.

Parkoviště P+R.

Stavby a zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Služby (související s vymezeným funkčním využitím).

 

DM - zařízení a plochy pro hromadnou dopravu osob

Funkční využití: stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, autobusová nádraží.

Obchodní zařízení do 200m2 prodejní plochy, manipulační plochy.

Služební byty (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Administrativní zařízení, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy (související s vymezeným funkčním využitím).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Parkoviště P+R.

Čerpací stanice pohonných hmot (související s vymezeným funkčním využitím).

 

DDN - překladiště, kontejnerové terminály, nákladové obvody

Funkční využití: stavby a zařízení pro skladování a deponování zboží a materiálu, území sloužící k překládání nákladů mezi různými druhy doprav.

Služební byty (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Administrativní zařízení, manipulační plochy, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:

Zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy (související s vymezeným funkčním využitím).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Garáže, čerpací stanice pohonných hmot (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

 

PP - parky a parkově upravené plochy

Parky:

Funkční využití: záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy zeleně, sady, vinice.

Doplňkové funkční využití:

Dětská hřiště, drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky,  pěší komunikace a prostory.

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Nekryté amfiteátry, kostely a modlitebny, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, zahradní restaurace, zahradní stavby, areály zdraví, komunikace účelové.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

 

Parkově upravené plochy:

Funkční využití: záměrně založené plochy zeleně menší než 0,5ha a zelené pásy.

Doplňkové funkční využití:

Dětská hřiště, drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory.

Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Komunikace účelové, liniová vedení technického vybavení.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

 

IZ - izolační zeleň

Funkční využití: výsadby dřevin a trvalé travní porosty.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, liniová vedení technického vybavení.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací stanice pohonných hmot, komunikace vozidlové, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

Malé stavby pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

 

DVP - veřejná prostranství

Území zahrnující vybraná náměstí, návsi a shromažďovací prostory.

Funkční využití: náměstí, shromažďovací prostory.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Zeleň (související s vymezeným funkčním využitím).

 

 

Zpět na průvodní zprávy